Success назад към списък
Stuart McKinlay,Bob Hastings
Одобрена от МОН за 8 - 12 клас ЗП Elementary - Advanced

Учебната система отговаря изцяло на изискванията според ДОИ и учебната програма за задължителна подготовка в 8, 9, 10, 11 и 12 клас.

Success е учебна система по английски език одобрена от МОМН за 9-12 клас за непрофилирано обучение в паралелките с изучаване на чужд език в българското училище.

Разработено е в съответствие с изискванията и препоръките на Общата европейска езикова рамка (CEF) на Съвета на Европа.

Учебното съдържание е разпределено в учебни единици (units), всяки от които е с определени ясни цели. Юнитът е цялостен завършен цикъл от лексика, граматика и равностойно развиване на всички умения – четене, писане, говорене и слушане, представени в контекст под формата на жанрово разнообразни оригинални текстове или диалог с богато и съвременно съдържание, съобразено с възрастовата характеристика на учениците. Прилагани са най-съвременните методи и подходи в практиката на преподаване на езика и в същото време ползваните текстове и информация придават най-съвременно звучене.

Success предлага контролирана и мотивираща среда за учене чрез интегриран подход при преподаването на граматика и умения. Опирайки се на комуникацията в реален житейски контекст, постепенно се изгражда комуникативната компетентност на учениците като стъпка към общуването в реалния живот. Дава възможност за самостоятелна работа и творческа изява на учениците, акцентирайки върху индивидуалния подход, въвличащ в активно участие в учебния процес.

Внимателно подбраните упражнения, системната проверка и проследяване напредъка на учениците, паралелно с развиването у тях на умения за самооценка, осигуряват приемственост и надграждане на усвоените знания и умения. Осигурен е системен преговор и набор от тестове даващи възможност за обективна оценка на  нивото на учениците и постигнатите резултати според зададените образователни стандарти.

Обучението по английски език е интегрирано в общата образователна и учебно-възпитателна училищна програма, като от една страна е осъществена връзка с други учебни предмети, а от друга – придобиването на езикови знания и умения е съпроводено с изграждане на навици и стратегии за учене, развиване на умения от по-общ характер /анализ, асоциативно мислене и пр./, изграждане на поведенчески модели за общуване и развиване на чувство за толерантност към други народи и култури, както и чувство на приобщеност към останалите държави в семейството на Европейския съюз, към което България се числи.

Ясната структура дава възможност за лесно ориентиране в учебното съдържание и очакваните резултати.

Учебникът за ученика е в комплект с интерактивен CD-ROM следващ разпределението на учебното съдържание. Удобен за самостоятелна работа и при случаи на пропуснат материал в учебните часове.

При нужда от разширяване на учебното съдържание са предложени много допълнителни материали в Методическото ръководство за учителя и в специално разработен интернет сайт.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти